طراحی سایت تجهیزات سرما سازی

طراحی سایت تجهیزات سرماسازی

اهمیت سردخانه در صنعت اهمیت این صنعت به حدی است که یکی از معیارهای سنجش رشد فن آوری در یک کشور، تعداد واحدهای صنعتی انجماد مواد غذایی و سیستم های حمل و نقل سردخانه  و سرما سازی های نگهداری می‌باشد. به موازات سیستم تبرید با آمونیاک از سال ۱۹۳۰ تولید انواع فریون ها شکل گرفت …

طراحی سایت تجهیزات سرماسازی ادامه »